خواص فیزیکی مواد 1

پیش نیازها: 

-

سیاست نمره دهی: 

کوئیز و تکالیف : 10 %

میان ترم : 30 %

پایان ترم : 60 %

 

دستیار آموزشی: 

سهیل صابونی

زمان بندی کلاس: 

درس : شنبه 11:00-12:00 مکان: مواد20
درس : شنبه 16:30-17:30 مکان: مواد20
درس : دو شنبه 11:00-12:00 مکان: مواد20
حل تمرين : سه شنبه 17:00-18:00
امتحان : 1392.10.11  ساعت : 08:30-11:30

Term: 
1392-1
Grade: 
Undergraduate

ارتقاء امنیت وب با وف بومی