مواد نانوساختار

پیش نیازها: 

-

سیاست نمره دهی: 

سمینار و تکالیف : 40 %

پایان ترم : 60 %

زمان بندی کلاس: 

درس : يك شنبه 10:00-12:00 مکان : مواد25
امتحان : 1393.03.28 ساعت : 13:30-16:3

Term: 
1392-2
Grade: 
Graduate

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف