مواد پیشرفته

پیش نیازها: 

-

سیاست نمره دهی: 

کوئیز و تکالیف : 10 %

میان ترم : 30 %

پایان ترم : 60 %

زمان بندی کلاس: 

-

Term: 
1390-2
Grade: 
Undergraduate

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف