کریستالوگرافی و آزمایشگاه

پیش نیازها: 

-

سیاست نمره دهی: 

کوییز و تکالیف : 10 %

میان ترم : 30 %

پایان ترم : 60 %

زمان بندی کلاس: 

درس : يك شنبه 08:00-09:30 مکان : مواد21
درس : سه شنبه 08:00-09:30 مکان : مواد21
امتحان : 1393.03.25 ساعت : 08:30-11:30

Term: 
1392-2
Grade: 
Undergraduate

ارتقاء امنیت وب با وف بومی