انتشارات

Conference Papers
sort descending
رفتار تريبولوژي پوشش هاي بين فلزي Ti-Ni بر زير لايه فولاد ابزار كربني January 1377
اسپكتروسكوپي پلاسمايي پوشش تركيبات بين فلزي Fe-Ti و Fe-Al-Ti January 1378
توسعه پوشش هاي نوين بين فلزي Ti-Ni بر سطح فولاد ابزار كربني January 1378
تاثير عمليات تيتانايزينگ بر خواص تربيولوژيكي فولاد ابزار كربني January 1378
مقايسه رفتار تربيولوژيكي فولاد ابزار كربني داراي پوششهايي از تركيبات بين فلزي Fe-Al و Fe-Al-Ti January 1378
بهينه سازي ياتاقانها در خودرو با فرآيندهاي مهندسي سطح January 1378
پوشش هاي تركيبات بين فلزي Ti-Al بر سطح فولاد ابزار كربني January 1378
عوامل موثر بر عمليات تيتانايزينگ فولاد ابزار كربني January 1378
اسپكتروسكوپي پلاسمايي برشهاي نفوذي تيتانيم بر سطح فولاد ابزار كربني January 1378
ارزيابي ريزساختار تركيبات بين فلزي Ti-Al و تاثير اين پوشش برخواص سايشي فولاد ابزار كربي January 1379
تاثير پوششهاي تركيبات بين فلزي Ti-Ni بر رفتار اكسايشي فولاد ابزار كربني January 1379
EFFECT OF PARAMETERS OF MICRO PLASMA ARC WELDING ON GRAIN GROWTH OF TI-6AL-4V ALLOY WELDMENT January 1381
توزيع حفرات در منطقه جوش الياژ Ti6Al4V January 1382
تاثير رشد Epitaxy بر ساختار منطقه جوش الياژ Ti6Al4V January 1384
بررسي تاثير جوشكاري به روش TIG بر رفتار خوردگي فولاد 316 ال با درجه پزشكي January 1384
تاثير پوشش هاي تركيبات بين فلزيTi-Ni بر رفتار سايشي فولاد ابزار كربني January 1384
مكانيزم تشكيل بافت در الكتروفرمينگ نيكل نانو كريستالي January 1385
ساخت پودر نانوساختار Fe3Al به روش آلياژسازي مكانيكي جهت استفاده در فرايندهاي پاشش حرارتي January 1385
تاثير عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي منطقه جوش آلومينيم 7075 جوشكاري شده به روش نقطه اي January 1385
توليد و مشخصه يابي نانوكامپوزيت Al2O3/15vol.%Mo به روش آلياژسازي مكانيكي January 1385

صفحات

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی آسپا-وف