کدامیک از گرایش های مهندسی مواد را بیشتر دوست دارید ؟

استخراج فلزات
3% (2 votes)
بیومواد
3% (2 votes)
جوشکاری
15% (9 votes)
خوردگی
2% (1 vote)
ریخته گری
2% (1 vote)
سرامیک
31% (18 votes)
شکل دهی فلزات
0% (0 votes)
شناسایی و انتخاب مواد
15% (9 votes)
نانومواد
29% (17 votes)
Total votes: 59

تحت نظارت وف بومی