برخي پروژه های کاربردی و صنعتي

1- توليد نانو كامپوزيت هاي زمينه الومينيمي براي كاربرد هاي دفاعي .

2-توليد نانوکامپوزيت های Al-Zn/Al2O3 ، ستاد فناوريهای نوين استان اصفهان.

3-توليد ترکيب بين فلزی  نانو ساختار TiNi، ستاد فناوريهای نوين استان اصفهان

4- طراحي و ساخت دستگاه Ultrasonic Cold Forging  براي توسعه نانو ساختار هاِی سطحي

5- سنتز نانو ذرات B4C  با خلص بسيار بالا براي كاربردهاي نظامي و هسته اي

6- دست يابي به دانش فني توليد انواع تركيبات بين فلزي نانو ساختار

7- دست يابي به دانش فني كامپوزيت هاي زمينه فلزي، سراميكي و بين فلزي

8- طراحي و ساخت Engine Mount هواپيما.

9- طراحي و ساخت  Landing Gear  هواپيما.

10- جايگزيني فرايند جوشكاري GTAW بجاي Falsh Weldingبر روي قطعات Rod Support.

11- طراحي روش ساخت قطعات Torque Bit

12- ارايه استاندارد هوايي تحت عنوان :

Welding Rework of as Cast Aluminum A-356 and 356 That Accomplished with Anodizing

 

ارتقاء امنیت وب با وف بومی