آشنایی با نانوفناوری

پیش نیازها: 

-

سیاست نمره دهی: 

سمینار و تکالیف : 40 %

پایان ترم : 60 %

 

زمان بندی کلاس: 

درس : شنبه 08:00-10:00 مکان: مواد25
امتحان : 1392.10.15 ساعت : 13:30-16:30

Term: 
1392-1
Grade: 
Graduate

تحت نظارت وف بومی