راه حل نانويي محققان براي خلاصي كشتي‌ها از لجن‌هاي مزاحم!

محققان موفق شدند با استفاده از فناوري نانو و علم مواد، پوشش‌هايي ايجاد کنند تا با به‌ کارگيري آن، مواد زيستي ناخواسته را از سطح اجسام شناور دور کنند.

زماني که جسمي داخل آب مي‌شود، جلبک‌هاي دريايي، صدف‌ها و فيلم‌هاي باکتريايي مي‌توانند خيلي سريع با ايجاد يک فيلم زيستي روي سطح آن جسم نشست کنند. ادامه خبر . . .

تحت نظارت وف بومی