روی ویروس‌ها فشار وارد کنید تا آنها برق تولید کنند !!!

سایت NBIC- پژوهشگرانی از کره‌جنوبی با استفاده از نانوستون‌های ایجاد شده از باکتریوفاژ‌ها (نوعی ویروس) اقدام به تولید نانوژنراتوری کردند که با اعمال فشار، قادر به تولید الکتریسیته است. این باکتریوفاژها از نظر ژنتیکی دستکاری شده‌است به‌گونه‌ای که کارایی تبدیل انرژی در آنها افزایش یابد. ادامه خبر در سایت ستاد نانو.

تحت نظارت وف بومی