پوشش ضد انعکاس

 

یک پوشش ضد انعکاس (Anti Reflective- AR) نوعی پوشش است که جهت کاهش انعکاس و سایر ادوات نوری اعمال می شود. این موضوع کارایی این سیستم ها را ارتقاع می دهد چرا که نور کمتری از دست می رود. در سیستم های پیچیده ای مانند تلسکوپ، کنتراست تصویر توسط کاهش نورهای سرگردان ارتقاع می یابد. در کاربردی ساده تر، با کاهش انعکاس از سطح عینک، چشم فرد عینکی برای افراد دیگر قابل دیدن تر می شود.

این پوشش ها برای یک یا یک بازه طول موج و یک یا یک بازه زاویه برخورد مشخص تعریف می شوند. یک پوشش AR دو پارامتر تعیین کننده دارد. یکی ضریب شکست و یکی ضخامت پوشش یا پوشش ها.

اثر چشم حشره:

چشم حشره یک ویژگی غیر عادی دارد که آن را شب ها از دید شکارچیان مخفی نگه می دارد. چشم حشره انعکاس ندارد. این به دلیل یک لایه نانو ساختار در روی آن است. این باعث می شود حشره در تاریکی به خوبی ببیند بدون اینکه دیده شود. این نانو ساختار شامل یک الگوی هگزاگونال از بلندی هاست. این بلندی ها هر کدام ارتفاعی  200 نانومتر و قطری  300 نانومتر دارند.

این برآمدگی ها کوچکتر از طول موج مرئی اند. پس نور سطح را سطحی با یک ضریب شکست پیوسته می بیند که از ضریب شکست هوا (1) شروع و به ضریب شکست خود بالک چشم می رسد. در واقع فصل مشترک هوا- لنز را می توان با همین ایده کلاً از بین برد. امروزه انسان سطوحی جهت کاهش انعکاس با این تکنیک ساخته است.

تحت نظارت وف بومی